Obchodní podmínky - zájezdy

Všeobecné smluvní podmínky úcasti na zájezdech cestovní kanceláře SCUBA TOUR s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Uvedené všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře SCUBA TOUR s.r.o., se sídlem Hlavní 57, Šakvice 691 67, IC: 269 60 907 (dále jen "SCUBA TOUR") se řídí ustanoveními zákona 40/1964 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 159/1999 Sb., zákona o cestovním ruchu – oba ve znění pozdějších předpisu, plus případne dalšími príslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku.

2. Vznik smluvního vztahu

2.1. Smluvní vztah mezi SCUBA TOUR a zákazníkem (objednatelem zájezdu), příp. jeho pravomocným zástupcem, vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené SCUBA TOUR, příp. jejím zplnomocněným zástupcem.

2.2. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, internetových nabídek, dodatečných nabídek, potvrzeným knihováním, reklamačním řádem a těmito podmínkami, které jsou nedílnou součástí této cestovní smlouvy. Podpisem cestovní smlouvy zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

3. Cestovní smlouva o zajištění zahraničního zájezdu, povinný doprovod

3.1. Cestovní smlouva o zajištění zahraničního zájezdu s jednotlivci nebo organizacemi vzniká po předání řádně vyplněné a podepsané cestovní smlouvy, potvrzené SCUBA TOUR. U nezletilých do 18-ti let musí cestovní smlouvu podepsat jejich zákonný zástupce. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených v jeho cestovní smlouvě. Zákazník, kterému bude SCUBA TOURem potvrzena podepsaná cestovní smlouva, ručí za smluvní závazky všech dalších přihlášených osob uvedených v cestovní smlouvě jako za své vlastní.

3.2. U zájezdu pořádaných SCUBA TOUR je zákazník povinen zajistit u osob mladších 15- ti let doprovod a dohled dospělého člověka. Stejně tak je potřeba zajistit doprovod u osob, jejichž zdravotní stav si to vyžaduje.

3.3. Zákazník je povinnen v případě zdravotního omezení (např. kardiaci, diabetici, osoby s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným handicapem) osob uvedených na cestovní smlouvě na tuto skutečnost písemně upozornit v cestovní smlouvě při jejím prvním zaknihování. Při sportovně orientovaných zájezdech musí zdravotní stav zákazníka odpovídat plánovanému programu a SCUBA TOUR nenese odpovědnost za problémy vzniklé na základě zdravotních komplikací. Především u potápěčských zájezdů odpovídají zákazníci za svůj dobrý zdravodní stav a plavecké schopnosti.

3.4. SCUBA TOUR si vyhrazuje právo na změny údajů uvedených v katalogu, internetových stránkách společnosti či jiných informačních materiálech společnosti před uzavřením cestovní smlouvy.

4. Cena zájezdu

4.1. Ceny zájezdu jsou kalkulovány na základě aktuálních měnových kurzů k 1.1 a 1.7 daného roku.

4.2. SCUBA TOUR je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu pokud je toto oznámení o zvýšení ceny odesláno zákazníkovi nejpozději 14 dní před zahájením zájezdu a jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny.

4.3. Cenu zájezdu podle odstavce 2 lze zvýšit jen v případě, že po datu stanovení cen v katalogu dojde ke zvýšení:
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních poplatků nebo
c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 5%.
Případné zvýšení ceny zájezdu bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedené pod písmeny a) a b), respektivě o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 5% dle c).

4.4. Případné slevy, vyhlášené SCUBA TOUR po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají práva zákazníka na zlevněnou cenu. Stejně tak je SCUBA TOUR oprávněna poskytovat jednotlivým účastníkům zájezdu speciální např. skupinové, studentské, věrnostní a jiné slevy aniž by tyto slevy byly zakládaly právo na jejich čerpání i pro ostatní účastníky zájezdu.

4.5. Pokud si zákazník zakoupí zájezd za speciální zlevněnou cenu, a ne za cenu, která je uvedena v katalogu (nabídky na poslední chvíli - Last Minute), musí počítat s tím, že některé služby nemusejí být garantovány, např. zvláštní přání.

4.6. Cena zájezdu nezahrnuje následující povinné příplatky pokud není přímo v katalogu či dalších informačních materiálech SCUBA TOUR uvedeno jinak: letištní a bezpečnostní taxy, případné vízum, spropitné/bakšiš (Egypt), místní taxy a pojištení v případě zakoupení zájezdu včetně pronájmu auta zdarma, případný palivový příplatek, veškeré vstupy dle programu výletu a místního odborného průvodce v případě zakoupení zájezdu včetně výletu zdarma, potápěčský servis atd. pokud není uvedeno jinak. Zákazník se zavazuje všechny povinné příplatky řádně uhradit v termínu splatnosti.

5. Platební podmínky

5.1. SCUBA TOUR má právo na zaplacení všech objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na úcet cestovní kanceláře SCUBA TOUR vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením v hotovosti.

5.2. Při potvrzení podepsané cestovní smlouvy složí zákazník částečnou úhradu ve výši nejméně 50% z celkové ceny zájezdu či objednaných služeb za každou osobu uvedenou v této cestovní smlouvě. Doplatek ceny zájezdu musí být uhrazen bankovním převodem nebo jiným dohodnutým způsobem tak, aby byl nejpozději 40 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb, uvedených v cestovní smlouvě, připsán na účet SCUBA TOUR. Pokud zákazník či organizace nedoplatí zbývající část zájezdu v této lhůtě, SCUBA TOUR je oprávněna odstoupit od smlouvy a pro zákazníka zaniká jeho právo se zájezdu zúčastnit. Zákazník je zároveň povinen uhradit SCUBA TOUR náklady spojené s odstoupením od smlouvy (dále jen „stornopoplatky“).

5.3. Jestliže zákazník uzavírá cestovní smlouvu prostřednictvím obchodního zástupce SCUBA TOUR, složí zákazník částečnou úhradu na účet SCUBA TOUR nebo u obchodního zástupce. Doplatek na zájezd poukáže zákazník stejným způsobem. Jako variabilní symbol uvede vždy číslo cestovní smlouvy nebo svoje rodné číslo.

5.4. Podává-li zákazník závaznou cestovní smlouvu v době kratší než 30 dní před uskutečněním zájezdu, musí uhradit cenu zájezdu v celkové výši při uzavření cestovní smlouvy SCUBA TOUR. V případě nesložení plné ceny zájezdu je prodávající povinen uvést do cestovní smlouvy datum a způsob doplacení doplatku ceny zájezdu.

5.5. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu dle bodu 5.2. a 5.4. zákazníkem je SCUBA TOUR oprávněna zájezd zrušit bez dalšího upozornění. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).

5.6. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu.

6. Zrušení zájezdu zákazníkem a stornovací podmínky

6.1. Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy odstoupit a zájezd zrušit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení odstoupení od smlouvy na adresu SCUBA TOUR. Odstoupení od smlouvy musí být vždy podepsáno osobou, která podepsala závaznou cestovní smlouvu. Tato osoba je zároveň zodpovědná za platbu stornopoplatků.Stornopoplatky se počítají ode dne doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6.2. Stornopoplatky za odstoupení od smlouvy se účtují ve výši níže uvedených částek či procentech ze smluvně sjednané ceny zájezdu za každého přihlášeného účastníka. V případě dokoupení cestovního připojištení, jsou stornopoplatky účtovány ze smluvně sjednané ceny bez příplatku za toto připojištění. Tuto částku není možné v případě storna vrátit: Do 60 dní včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 50% z celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění)
59 - 30 dní včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 75 % z celkové ceny zájezdu (bez příplatku za připojištění)
V době kratší než 29 dnů pred zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 100% z celkové ceny zájezdu.

6.3. SCUBA TOUR má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

6.4. Odstoupením od zájezdu se rozumí také skutečnost, kdy se zákazník nedostaví k odjezdu, odletu nebo vlastní vinou dojde k vyloučení zákazníka ze zájezdu (neúplné nebo neplatné cestovní doklady, celní přestupek, zamlčení skutečného zdravotního stavu, nepřípustné či nebezpečné chování, dostavení se k zájezdu pod vlivem alkoholu či drog apod.).

6.5. Cizí státní příslušníci se musí předem informovat na vízovou povinnost u zastupitelských zemí, kam cestují.

6.6. Každý zákazník, který uzavřel cestovní smlouvu, je povinen na cestovní smlouvě uvést svůj kontaktní telefon, email a přesnou adresu, kde ho bude moci SCUBA TOUR kdykoliv ze závažných důvodů (jako je např. oznámení o změně času odletu letadla, o změně ubytování atd.) zastihnout a kontaktovat, a to i krátce před zahájením čerpání služeb. SCUBA TOUR není zodpovědná za škodu zpuůsobenou zákazníkovi v případě nemožnosti jeho informování o jakýchkoliv změnách, na jím uvedeném kontaktním telefonním čísle nebo adrese určené pro doručení veškerých cestovních dokladů v cestovní smlouvě. Jestliže se zákazník z těchto důvodů nebude moci zájezdu účastnit, bude to považováno za storno zájezdu z jeho strany.

7. Dodatečné změny ze strany zákazníka

Na přání zákazníka lze provést změny v jeho již uzavřené cestovní smlouvě jen na základě souhlasu druhé strany tj. SCUBA TOUR.

Za změnu jména bude zákazníkovi naúčtován manipulační poplatek 500,- Kč za 1 změnu / objednanou službu.

8. Změna a zrušení smlouvy ze strany SCUBA TOUR

8.1. SCUBA TOUR může před zahájením zájezdu odstoupit s okamžitou platností od uzavřené smlouvy nebo po zahájení zájezdu cestovní smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi v těchto případech:

a) Z důvodu porušení smlouvy zákazníkem. Za porušení smlouvy se považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje pruběh cesty nebo pobytu, popřípadě hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a dále případy, kdy zákazník bude prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek nebo bude slovně napadat zástupce SCUBA TOUR nebo další osoby či se bude vulgárně a hrubě vyjadřovat o společnosti SCUBA TOUR nebo o jejích zástupcích. Zákazníkovi v případě tohoto porušení smlouvy nevzniká nárok na vrácení adekvátní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit SCUBA TOUR náklady spojené se zpáteční dopravou a uhradit event. škodu, která byla zákazníkem způsobena v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho cestovní smlouvy. SCUBA TOUR žádá o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené ostatních zákazníků, jakož i ochrana osobnosti pracovníků celé společnosti a doufá, že k těmto postihům nebude nucena přikročit.

b) Do 14-ti dnů před zahájením zájezdu při nenaplnění minimálního počtu osob nutného k realizaci daného zájezdu. Zákazník bude obratem informován a bude mu nabídnuta změna cestovní smlouvy nebo vrácení peněz.

c) Do 14-ti dnů před termínem zahájení zájezdu, jestliže bude zájezd zrušen z důvodu, že vzhledem k nově vzniklým okolnostem bude pro SCUBA TOUR ekonomicky neúnosný, protože předpokládané náklady vynaložené na uskutečnění cesty výrazně překračují náklady původně plánované. Zákazník bude obratem informován a bude mu nabídnuta změna cestovní smlouvy nebo vrácení peněz.

d) Bez stanovení lhůty – okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, t.j. z příčin, kterým SCUBA TOUR či její dodavatelé dílčích služeb nebyli schopni zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. SCUBA TOUR má však v případě dané situace právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je SCUBA TOUR povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět. Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

8.2. V případě že zrušením akce ze strany SCUBA TOUR klientovi vznikne nárok na vrácení části, nebo celkové dosud uhrazené částky za zrušený zájezd, se SCUBA TOUR zavazuje vrátit příslušnou částku nejpozději do 30 dnů objednavateli a to buď v hotovosti nebo převodem na objednavatelem stanovený bankovní účet.

8.3. SCUBA TOUR je oprávněna v nezbytných případech provést určité změny jednotlivých služeb oproti dohodnutému obsahu v uzavřené cestovní smlouvě. Jsou to např. změny druhu dopravy, leteckých společností, typu letadla či lodi, trasy (včetně mezipřistání), termínu, času a čísla letu, event. programu během zájezdu. Takovéto změny je SCUBA TOUR povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. U poznávacích zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních, náboženských svátku, nebo oslav v místě pobytu.

8.4. SCUBA TOUR neručí za možné zpoždění letadla, autobusu či jiného dopravního prostředku (např. z technických důvodů, nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridorů atd.) a nenese odpovědnost za škody s tím spojené. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. vzít v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. Stejně tak SCUBA TOUR neručí za přílet zpět do ČR následující den oproti dni plánovanému pokud dojde ke změně času odletu.

8.5. SCUBA TOUR je oprávněna operativně provádět změny programu zájezdu a poskytovaných služeb v jeho průběhu, pokud není možné z vážných důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V tomto případě je povinna zabezpečit pokud možno shodné nebo blížící se služby dohodnuté v cestovní smlouvě. V případě, že bude nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, apartmánu či na jiné lodi než které jsou uvedeny v závazné cestovní smlouvě, a to z důvodu jeho překnihování nebo změny služeb a podmínek, které se vztahují k popisu ubytovací kapacity uvedené v katalogu nebo na internetových stránkách společnosti (což se může stát nejen v případě zakoupení zájezdu na poslední chvíli), ubytování se uskuteční v hotelu, apartmánu či lodi stejné nebo vyšší oficiální kategorie. Toto náhradní ubytování může být uskutečněno i na část pobytu. Náhradní ubytování může probíhat i v ubytovacím zařízení, které se nachází v jiném městě v dané destinaci oproti městě uvedenému v cestovní smlouvě. Jakékoliv změny služeb uvedené v závazné cestovní smlouvě (např. změna hotelu, typu pokoje, speciální přání), které bude nutno provést z výše uvedených důvodů, má SCUBA TOUR právo ohlásit až po příletu klienta do místa pobytu, ale i v jeho průběhu. V případě, že SCUBA TOUR zajistí jako náhradní ubytování stejné nebo vyšší oficiální kategorie (bez ohledu na další okolnosti - vzdálenost od moře, vybavení, atd.), jsou další nároky zákazníka vůči SCUBA TOUR vyloučeny.

9. Reklamace

Zákazník má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušný zájezd. Pokud má zákazník nějakou výhradu nebo reklamaci za poskytnuté služby, je oprávněn tyto služby reklamovat.

9.1. Jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu představit všechny typy ubytování, jsou veškeré obrázky pokojů v katalogu a dalších informačních materiálech pouze orientační. Obrázky nemusí přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj, kde bude zákazník ubytován, a nemůže to být předmětem reklamace. Součástí katalogu jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro doplnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu ubytování, pláží, okolí atd.

9.2. Součástí života v prázdninových letoviscích je rušný noční život, který může způsobit i hluk. Každý zákazník musí počítat s tím, že pokud si vybere dovolenou v živém prázdninovém letovisku, a to zejména během hlavní sezóny, může zde vznikat intenzivnější hluk, který SCUBA TOUR nemůže ovlivnit. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.

9.3. V případě důvodné a oprávněné reklamace je SCUBA TOUR povinna odstranit vadu příslušné služby nebo ji doplnit nebo poskytnout službu náhradní, je-li to možné. V opačném případě je SCUBA TOUR povinna poskytnout slevu ze sjednané ceny reklamované služby, kterou pro vady nemohl zákazník vůbec využít.

9.4. U zájezdu pořádaných SCUBA TOUR jsou první a poslední dny určeny především k zajištění dopravy, transferu a ubytování. Tyto dny nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. Délka pobytu se počítá od chvíle, kdy klient převezme od zástupce SCUBA TOUR potřebné doklady k zájezdu (letenky, vouchery, pojištění,apod.). V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální „zkrácení pobytu“.

9.5. V případě zmeškané stravy z důvodu pozdního příletu či časného odletu nelze klientovi poskytnout slevu za nevyčerpané služby.

9.6. SCUBA TOUR nenese zodpovědnost za škody vzniklé nevyčerpáním dohodnutých služeb, pokud k tomuto dojde bez jeho zavinění.

9.7. Reklamační postup: cestovní kancelář doporučuje zákazníkovi oznámit případnou reklamaci ihned a neprodleně, nejpozději 1 den po zjištění závady zástupci SCUBA TOUR, popřípadě vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi v místě konání zájezdu tak, aby mohla být co nejdříve sjednána náprava poukázané závady. V případě, že se oznámený nedostatek nepodaří odstranit, sepíše zákazník se zástupcem SCUBA TOUR písemný protokol o reklamaci. Zákazník odpovídá za citelnost a pravdivost uvedených údajů v reklamačním protokolu potřebných pro identifikaci zákazníka. Zákazník je povinen při výskytu závad spolupracovat na minimalizování a zabránění škod. Opomene-li zákazník z vlastní viny na závadu poukázat, zcela zaniká nárok zákazníka na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Stejně tak nemá zákazník nárok na slevu v případě, že oznámí reklamaci se zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebude možno včas sjednat nápravu. Kopii reklamačního protokolu sepsaného se zástupcem SCUBA TOUR popřípadě s vedoucím provozovny poskytující své služby nebo jiným odpovědným pracovníkem v místě konání zájezdu může klient nechat přímo u delegáta nebo zaslat doporučeným dopisem nebo donést osobně do sídla SCUBA TOUR. Zákazník uplatňuje své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Reklamaci provádí osoba, která podepsáním uzavřela závaznou cestovní smlouvu na zájezd nebo její zplnomocněný zástupce, přičemž plná moc nemusí být ověřena notářem. SCUBA TOUR ručí i za úroveň a cenu služeb u těch akcí, které si zákazník objedná při zaknihování zájezdu nebo na místě u delegáta SCUBA TOUR. Za úroveň a cenu cizích služeb zakoupených u delegáta partnerské cestovní kanceláře nebo jiné cestovní kanceláře SCUBA TOUR neručí. SCUBA TOUR je povinna sdělit svoje stanovisko k reklamaci do 30-ti dnů od jejího doručení.

10. Pojištění

10.1. V cenách zájezdu SCUBA TOUR je zahrnuto povinné smluvní pojištění CK ve smyslu zák. 159/1999 Sb., zákona o cestovním ruchu.

10.2. Základní cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu, není-li uvedeno jinak. Při případném pojištění zákazníka vzniká smluvní vztah mezi ním a pojišťovnou, SCUBA TOUR je pouze zprostředkovatelem. Pokud dojde k pojistné události, zákazník ji bude řešit přímo s pojišťovnou.

V případě zrušení zájezdu není možné částku uhrazenou za sjednané cestovní pojištění vrátit. Všem zákazníkům doporučujeme sjednání cestovního pojištění na celou dobu zájezdu s případným rozšířením na plánované sportovní aktivity.

SCUBA TOUR tímto všem zákazníkům důrazně doporučuje sjednání cestovního pojištění při všech zájezdech mimo území ČR, pro zájezdy jejichž součástí jsou sportovní aktivity doporučuje připojištění těchto aktivit a stejně tak doporučuje sjednání připojištění pojištění zavazadel, odpovědnosti vůči třetím osobám a pojištění storna zájezdu.

11. Cestovní pokyny (popř. doklady)

Zákazník (objednatel zájezdu) je povinen vyzvednout si cestovní pokyny (popř. doklady) obsahující důležité informace týkající se zakoupeného zájezdu, včetně přesných časů letu, a to na adrese specifikované pro doručení veškerých cestovních dokladů v jeho cestovní smlouvě. Neobdrží-li zákazník od svého prodejce zájezdu tyto cestovní pokyny (popř. doklady), může se tak stát z důvodu nedoplacení zájezdu. V tomto případě je zákazník (objednatel zájezdu) povinen kontaktovat společnost SCUBA TOUR a požádat o jejich doručení. Ubytovací poukazy, letenky a doklad o pojištění obdrží všichni zákazníci buď v elektronické podobě emailem, poštou nebo přímo na letišti či jiném odjezdovém místě v den zahájení zájezdu u odpovědného pracovníka SCUBA TOUR.

Zákazník (objednatel zájezdu) je povinen čitelně vyplnit jeho kontaktní údaje a specifikovat v jeho cestovní smlouvě adresu na doručení veškerých cestovních dokladů.

12. Souhlas se zpracováním osobních dat

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedené v této cestovní smlouvě zpracovala SCUBA TOUR v souladu se zákonem c. 101/2000 Sb.. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných SCUBA TOUR k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům SCUBA TOUR a dále osobám, které jsou oprávněny služby SCUBA TOUR nabízet a poskytovat.

13. Speciální podmínky pro úcast na zájezdech za potápením, predevších potápecských safari (pobyty na lodi v Egypte spojené s potápením) a podobných akcích.

13.1. SCUBA TOUR zde zajištuje pro objednavatele v dohodnutém termínu a s danou trasou potápecské safari v Egypte (presná specifikace viz. propagacní materiály fy. SCUBA TOUR) – sjednaná trasa i lod jsou uvedeny v cestovní smlouve. Objednavatel bere na vedomí, že spolecnost SCUBA TOUR s.r.o zajištuje tyto služby na základe oprávnení k provozování cestovní kanceláre, cestovní agentury a zprostredkovatelské cinnosti. SCUBA TOUR pri realizaci nekterých zajištovaných služeb muže vystupovat pouze jako zprostredkovatel služeb dalších podnikatelských subjektu se kterými dlouhodobe spolupracuje.

13.1.2. Letecká preprava do dohodnuté destinace je zajištena ve spolupráci s touroperátory provozujícímicharterové lety do dané destinace. Výber tohoto touroperátora je plne v kompenci SCUBA TOUR, klient má však právo být informován o tom, kdo tyto služby zajištuje. Za jejich realizaci techto služeb je odpovedný prímo daný touroperátor.

13.1.3. Potápecské safari je zajišteno ve spolupráci se egyptskými spolecnostmi ci dalšími subjekty oprávnenými k zajištování techto služeb dle místních zákonu a predpisu. SCUBA TOUR s.r.o je vetšinou výhradním zástupcem techto spolecností pro region strední Evropy, má možnost kontroly jejich managementem a rucí za plnení jejich závazku vuci objednavateli.

13.1.4. Objednavatel bere na vedomí že za nepríznivých ci nenadálých podmínek ohrožujících zdraví, život ci majetek nebo z narízení místních kompetentních orgánu má organizátor akce, kapitán i potápecský pruvodce plné právo rozhodnout o trase i programu. Kapitán, posádka i potápecský pruvodce mají také plné právo vyloucit z potápení osoby, které by porušovaly všeobecne platná pravidla pro sportovní potápení, místní platné zákony ci predpisy nebo jejichž schopnosti ci zdravotní stav by nebyly dostatecné k absolvování plánovaných cinností a mohlo by dojít k ohrožení zdraví, života ci majetku. Objednavatel i jeho klienti berou na vedomí, že potápecská safari patrí k nejnárocnejším potápecským akcím a v prípade nepríznivého pocasí muže být nemožné potápení na nekterých lokalitách uvedených v propagacních materiálech spolecnosti SCUBA TOUR s.r.o nebo muže ve vyjímecných prípadech dojít i k úplné zmene trasy. V tomto prípade bude alternativne zacleneno potápení na jiných zajímavých lokalitách dle aktuálních možností a podmínek....

13.1.5. Objednavatel bere na vedomí, že vystavení povoleni k plavbe i samotné vyplutí lode závisí na cinnosti místních úradu – podléhá jejich schvalování a SCUBA TOUR i jeho partnerské firmy nenesou zodpovednost za zpoždení ci zmeny trasy vyplývající z cinnosti ci narízení techto institucí.

13.1.6. Objednavatel bere také na vedomí, že služby realizované na území Egyptské arabské republiky jsou ovlivneny místními zvyklostmi, kulturou a ekonomickou vyspelostí místní spolecnosti a tudíž je nelze hodnotit podle evropským merítek.

13.2.1. SCUBA TOUR, po sdelení požadovaného poctu letenek a zaplacení zálohy min 50% z jejich predpokládané ceny, tyto letenky pro objednavatele zajistí ve spolupráci s dalším podnikatelským subjektem, organizujícím charterové lety z Prahy do Hurghady a zpět (dále jen dodavatel letenek). Objednavatel má právo být informován o konkrétním dodavateli techto služeb a kontaktních údajích na nej. Pocet letenek i jejich cena je garantována až v okamžiku potvrzení objednávky ze strany dodavatele letenek. SCUBA TOUR s.r.o zaujímá v tomto prípade roli provizního prodejce dodavatele letenek a za zajištení objednaných služeb rucí dodavatel letenek. Na tyto služby se vztahují všeobecné podmínky dodavatele letenek a objednavatel s nimi v okamžiku složení zálohy souhlasí. Pokud by letenky nebylo, z duvodu nedostatku volných prepravních kapacit, možno zajistit v dohodnutém termínu, bude objednavateli nabídnut nejbližší možný termín. Za plnení závazku spojených s leteckou prepravou nese plnou odpovednost pouze finální zajištovatel techto služeb, SCUBA TOUR NENÍ ODPOVEDNO ZA ZRUŠENÍ LETU, PREPRAVU ZAVAZADEL, ZPOŽDENÍ, ZVYŠOVNÁNÍ SJEDNANÝCH CEN PREPRAVY ATD.!!

13.2.2. Váhový limit prepravovaných zavazadel podléhá aktuálním smluvním podmínkám dané prepravní spolecnosti a pohybuje se v rozmezí 15-20kg/os. + prírucní zavazadlo max. 5kg. Za prepravu zavazadel odpovídá prepravní spolecnosti ci zajištovatel letenek – viz. smluvní podmínky zajištovatele letenek.

13.2.3. Cena letenky nezahrnuje egyptské vstupní vízum, které si úcastníci akce zakoupí sami po príletu doHurghady prímo na letišti za cca 15USD/osobu, aktuálne úctovaný palivový príplatek, príplatek za nadváhu zavazadel.

13.3.1. Cena potápecského safari zahrnuje: transfery pro všechny úcastníky akce z letište v Hurghade do výchozího prístavu a zpět busem ci mikrobusem, zapujcení lahví (min.12L) a olov, ne zátežových opasku!!, plnení lahví + potápení (min.2 - max.4ponory denne), vyrízení místních právních formalit vcetne všech základních poplatku a daní, pronájem potápecské lodi dohodnuté kvality vcetne paliva lodi a základního platu posádky na dobu min. 6dnu, plnou penzi pro všechny úcastníky akce v dobe pobytu na lodi (zahrnující min.3plnohodnotná jídla denne formou švédských stolu, konzumaci nealko nápoju-cola, fanta sprite, balená pitná voda,….) s výjimkou cerstvých ovocných džusu, které jsou úctovány zvlášt dle aktuálního ceníku., min. jednoho potápecského pruvodce hovorícího bud cesky nebo anglicky a znalého místních potápecských lokalit. Jeho povinností je mimo organizace potápecských aktivit i kontrola kvality služeb a komunikace s posádkou lode, v prípade, že se první ci poslední den nebude spát na lodi, ubytování v hotelu s polopenzí kvality min.***.

13.3.2. Cena potápecského safari nezahrnuje: „povinné“ bakšišné posádce – 25Euro/osobu pri týdenní akci, egyptské vstupní vízum – cca 15USD/osobu, poplatky za potápení v rezervacích (Brother Islands - 50Euro; Dedalous, Zabargad - 80Euro; Small Giftun, Ras Mohamed – 5 Euro, Sever+Tiran 30Eur), Tyto ceny jsou pouze orientacní a mohou se zmenit na základe narízení místních kompetentních orgánu, smenných kursu, místních zvyklostí,…

13.3.3. Za plnení závazku spojených s potápecským safari nese odpovednost místní zajištovatel služeb ale SCUBA TOUR rucí za plnení jejich závazku.

13.4. Minimální pocet platících úcastníku nutných k realizaci dané akce je platících 14osob. Pri méne než platících 14ti osobách má SCUBA TOUR právo od smlouvy odstoupit nebo na základe dohody s úcastníky akce navýšit základní cenu potápecského safari tak, aby byly pokryty min. náklady na zajištení dané akce.

13.5. Objednavatel se zavazuje dodat fy. SCUBA TOUR, pri podpisu této smlouvy nebo nejpozdeji 30 dnu pred zahájením cerpání dohodnutých služeb, kopii zadní strany cestovního pasu (strana s fotografií majitele pasu a údaji o nem). Tato kopie je nezbytná pro vydání povolení k vyplutí na safari a tím i úcasti objednavatele na dané akci. V prípade nedodání kopie pasu ve lhute 30dnu pred zahájením cerpání objednaných služeb má objednavatel povinnost zaplatit zvláštní príplatek 50Euro kryjící zvýšené náklady SCUBA TOUR spojené s prodlevou pri vystavení povolení k vyplutí lode. Pri nedodání kopie pasu do 7dnu pred zahájením cerpání objednaných služeb bude objednavatel z úcasti na akci/zájezdu vyloucen bez nároku na náhradu škody. Storno poplatek v tomto prípade ciní 100% celkové ceny.

13.6. Všeobecný program potápecského safari:

1.den – odlet z ČR, prílet do dané destinace, transfer na lod, ubytování na lodi. Objednavatel bere na vedomí, že v prípade tesné návaznosti predchozí akce ci pri cástecném prekrytí predchozí a jím objednané akce má dodavatel služeb právo zajistit ubytování na první ci poslední den v hotelu s polopenzí kvality min.***. Aktuální odletové i príletové casy jsou SCUBA TOUR sdeleny od dodavatelu techto služeb cca 5-7dní pred odletem a tato informace je neprodlene predána objednavateli. Za zmeny príletových i odletových casu ci zpoždení nenese SCUBA TOUR odpovednost stejne jako za prepravu zavazadel.

2.den – zahájení potápecského safari, tj. vyplutí z prístavu v ranních hodinách. Objednavatel bere na vedomí, že vyplutí každé lodi z prístavu podléhá schválení místní pobrežní stráže a dalších státních orgánu - doba vyplutí závisí na jejich cinnosti a SCUBA TOUR i jeho partnerské spolecnosti nenesou odpovednost za zdržení zpusobené cinností ci narízeními techto orgánu. Také bere na vedomí, že i samotné vystavení povolení k danému potápecskému safari podléhá schválení nekolika místních správních orgánu a ve výjimecných prípadech muže dojít ke zpoždení i z duvodu cinnosti techto orgánu. Taté za tato zdržení nenese SCUBA TOUR ci jeho dodavatelé odpovednost. Predpokládaná doba vyplutí je v 7-10hod ráno. Následuje kontrolní ponor na nejbližší vhodné lokalite a dále program dle vybrané trasy.

Potápecské aktivity – objednavatel bere na vedomí, že min. garantovaný pocet ponoru behem jednoho dne jsou 2 ponory, maximální pocet ponoru jsou 3 denní a 1 nocní. SCUBA TOUR i jeho partnerské spolecnosti se zavazují, že bude klientum umožneno v rámci daných podmínek absolvování maximálního poctu možných ponoru, ale pri dlouhých presunech, špatných povetrnostních podmínkách, technických problémech na lodi ci dalších nenadálých okolnostech muže být jejich pocet výjimecne zredukován na 2 ponory denne. Pokud nebude úcastníkum akce umožneno absolvovat min. 2ponory behem jednoho dne z objektivních duvodu, za které nese odpovednost SCUBA TOUR a dodavatelé jeho služeb, vzniká jim nárok na kompenzaci nerealizovaných služeb v pomerné cásti mezi nerealizovanými službami a službami garantovanými touto smlouvou.

3. - 6.den - program dle zvolené trasy a aktuálních podmínek

7.den – v závislosti na avizované dobe odletu úcastníku akce zpět do ČR absolování max.2 ponoru tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví úcastníku akce pri návratu letadlem do ČR, možnost odpocinkového doplnkového programu (šnorchlování, vodní lyžování, rybarení,…), návrat do prístavu kolem 13-16hod.

Dle aktuální doby odletu nocní transfer na letište, prípadne prenocování na lodi ci v hotelu kvality min.*** s polopenzí. Za bežných okolností se první i poslední den spí na lodi a ubytování v hotelu se využívá jen vyjímecne ve výše uvedených prípadech.

8.den – transfer na letište, odlet do ČR.

13.7. Predbežne se obe strany vždy dohodnou na využití konkrétní lodi s jejíž specifikací je objednavatel seznámen. SCUBA TOUR má však právo na zmenu lodi za jinou stejné kvality a plující na stejné trase.

13.8. V prípade technických problému pronajaté lodi ci z dalších prícin, za které nese odpovednost nekterý z dodavatelu služeb, znemožnující absolvování potápecského programu, bude objednavateli vrácena pomerná cást necerpaných služeb za dobu behem níž úcastníci akce neabsolvovali min. 2 ponory za den – tj. za každý den nerealizovaných služeb je vrácena 1/6 sjednané ceny potápecského safari, za každý pulden tj. pri umožnení absolvování jen 1ponoru denne se vrací 1/12 sjednané ceny potápecského safari. V prípade neodstranitelných závažných technických problému (tj. predevším pri nefunkcnosti obou motoru, obou generátoru, obou kompresoru a obou clunu) se SCUBA TOUR a jeho partnerské spolecnosti zavazují vynaložit maximální úsilí k zajištení náhradní lodi , na níž by bylo možno dohodnutý ci alespon náhradní potápecský program absolvovat. V tomto prípade má SCUBA TOUR právo zajistit sjednané služby i na lodi nižší kvality, za každou o stupen nižší trídu kvality lode vzniká ale povinnost vrátit každému z úcastníku akce 2000Kc/os. I zde se ale SCUBA TOUR zavazuje vynaložit veškeré úsilí k prednostnímu zajištení služeb na lodi sjednané kvality. V prípade, že by nebylo možno zajistit náhradní lod, zajistí SCUBA TOUR návrat všech úcastníku akce do Hurghady ci jiného turistického strediska a zajistí pro ne ubytování v hotelu min. kvality *** s polopenzí na vlastní náklady. V prípade požadavku hotelu vyšší kvality doplácí objednavatel rozdíl v cene hotelu *** s polopenzí a požadovaného druhu ubytování. V tomto výjimecném prípade se objednavateli opet vrací pomerná cást všech nerealizovaných služeb, nevzniká mu ale nárok na náhradu dalších škod. V prípdadepožadavku na zajištení náhradního potápecského programu pri ubytování v hotelu – tj.jednodeních výjezdu na pot. lokality, zajistí SCUBA TOUR tyto služby bez nároku na jakoukoli odmenu za zajištení techto služeb. Obednavatel podpisem cestovní smlouvy souhlasí se zpusobem kompenzace možných vzniklých prolému a nebude uplatnovat další nároky na náhradu škod zpusobených problémy pri realizaci dané akce/zájezdu.