Obchodní podmínky - zájezdy

Všeobecné smluvní podmínky účasti na klubových akcích Snakesub s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní vztah mezi Snakesub o.s. a zákazníkem (objednatelem zájezdu) vzniká odesláním online přihlášky ke klubové akci.

 

2.2. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu, internetových nabídek, dodatečných nabídek, potvrzeným knihováním, reklamačním řádem a těmito podmínkami, které jsou nedílnou součástí této cestovní smlouvy. Odesláním online přihlášky zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito podmínkami.

2. Smlouva o zajištění klubové akce

2.1. Smlouva o zajištění klubové akce s jednotlivci nebo organizacemi vzniká po odeslání online přihlášky. U nezletilých do 18-ti let musí s odesláním online přihlášky souhlasit jejich zákonný zástupce. Zákazník odpovídá za správnost všech údajů uvedených vonline přihlášce.

2.2. U klubových akcí pořádaných Snakesub o.s. je zákazník povinen zajistit u osob mladších 15- ti let doprovod a dohled dospělého člověka. Stejně tak je potřeba zajistit doprovod u osob, jejichž zdravotní stav si to vyžaduje.

2.3. Zákazník je povinnen v případě zdravotního omezení (např. kardiaci, diabetici, osoby s omezenými pohybovými schopnostmi či jiným handicapem) osob uvedených na online přihlášce na tuto skutečnost písemně upozornit. Zdravotní stav zákazníka musí odpovídat plánovanému programu a Snakesub o.s. nenese odpovědnost za problémy vzniklé na základě zdravotních komplikací. Především u potápěčských klubových akcí odpovídají zákazníci za svůj dobrý zdravodní stav a plavecké schopnosti.

 

2.4. Snakesub o.s. si vyhrazuje právo na změny údajů uvedených v katalogu, internetových stránkách společnosti či jiných informačních materiálech společnosti.

3. Cena

3.1. Snakesub o.s. je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu klubové akce pokud je toto oznámení o zvýšení ceny odesláno zákazníkovi nejpozději 14 dní před zahájením klubové akce a jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny.
3.2. Cenu klubové akce podle odstavce 1 lze zvýšit jen v případě, že po datu stanovení cen v katalogu dojde ke zvýšení:

a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo

b) plateb spojených s dopravou nebo

c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny klubové akce u v průměru o více než 5%.

Případné zvýšení ceny klubové akce bude provedeno o částku odpovídající hodnotě, o kterou došlo k navýšení ceny výše uvedené pod písmeny a) a b), respektive o částku odpovídající navýšení směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu nad hodnotu 5% dle c).

3.3. Případné slevy, vyhlášené Snakesub o.s. po datu odeslání online přihlášky zákazníkem, nezakládají práva zákazníka na zlevněnou cenu. Stejně tak je Snakesub o.s. oprávněna poskytovat jednotlivým účastníkům klubové akce speciální např. skupinové, studentské, věrnostní a jiné slevy aniž by tyto slevy byly zakládaly právo na jejich čerpání i pro ostatní účastníky klubové akce.

3.4. Pokud si zákazník zakoupí klubovou akci za speciální zlevněnou cenu, a ne za cenu, která je uvedena v katalogu (nabídky na poslední chvíli - Last Minute), musí počítat s tím, že některé služby nemusejí být garantovány, např. zvláštní přání

3.5. Cena klubové akce nezahrnuje následující povinné příplatky pokud není přímo v katalogu či dalších informačních materiálech Snakesub uvedeno jinak: případné vízum, spropitné/bakšiš (Egypt), místní taxy a pojištění, veškeré vstupy dle programů výletů a místního odborného průvodce, potápěčský servis atd...pokud není uvedeno jinak. Zákazník se zavazuje všechny povinné příplatky uhradit v termínu splatnosti.

4. Platební podmínky

4.1. Snakesub o.s má právo na zaplacení všech objednaných služeb před jejich poskytnutím. Jakákoliv platba dle online přihlášky se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet cSnakesub o.s. vedený u peněžního ústavu nebo vyplacením v hotovosti.

4.2. Po odeslání online přihlášky složí zákazník částečnou úhradu ve výši nejméně 50% z celkové ceny klubové akce či objednaných služeb za každou osobu uvedenou v této online přihlášce. Doplatek ceny klubové akce musí být uhrazen bankovním převodem nebo jiným dohodnutým způsobem tak, aby byl nejpozději 30 dní (včetně) před zahájením čerpání služeb připsán na účet Snakesub o.s. Pokud zákazník či organizace nedoplatí zbývající částklubové akce v této lhůtě, Snakesub o.s. je oprávněna odstoupit od smlouvy a pro zákazníka zaniká jeho právo se klubové akce zúčastnit. Zákazník je zároveň povinen uhradit Snakesub o.s náklady spojené s odstoupením od smlouvy (dále jen „stornopoplatky").

4.3. Podává-li zákazník online přihlášku v době kratší než 30 dní před uskutečněním klubové akce, musí uhradit cenu zájezdu v celkové výši ihned po odeslání online přihlášky.

4.4. V případě nedodržení termínu úhrady ceny klubové akce dle bodu 4.2. a 4.3. zákazníkem je Snakesub o.s. oprávněna klubovou akci zrušit bez dalšího upozornění. Zákazník hradí náklady spojené se zrušením cesty (stornopoplatky).

4.5. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny klubové akce

 

5. Zrušení účasti na akci

5.1. Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním klubové akce od smlouvy odstoupit a účast na klubové akci zrušit. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou. Pro určení doby odstoupení od smlouvy je rozhodující datum doručení odstoupení od smlouvy na adresu Snakesub o.s. Odstoupení od smlouvy musí být vždy podepsáno osobou, která odeslala online přihlášku. Tato osoba je zároveň zodpovědná za platbu stornopoplatků. Stornopoplatky se počítají ode dne doručení písemného odstoupení od smlouvy.

5.2. Stornopoplatky: za odstoupení od smlouvy se účtují ve výši níže uvedených částek či procentech ze smluvně sjednané ceny akce za každého přihlášeného účastníka. V případě dokoupení cestovního připojištění, jsou stornopoplatky účtovány ze smluvně sjednané ceny bez příplatku za toto připojištění. Tuto částku není možné v případě storna vrátit:

Do 4 měsíců před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 25% z celkové ceny klubové akce (bez příplatku za připojištění) + cena uhrazené letenky ve 100%ní výši
Do 3 měsíců před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 50 % z celkové ceny klubové akce (bez příplatku za připojištění) + cena uhrazené letenky ve 100%ní výši
Do 1 měsíce před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 75% z celkové ceny klubové akce(bez příplatku za připojištění) + cena uhrazené letenky ve 100%ní výši
14 - 7 dny včetně před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 90% z celkové ceny klubové akce (bez příplatku za připojištění) + cena uhrazené letenky ve 100%ní výši
V době kratší než 7 dnů před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě: 100% z celkové ceny klubové akce + cena uhrazené letenky ve 100%ní výši

5.3. Snakesub o.s. má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny.

5.4. Odstoupením od klubové akce se rozumí také skutečnost, kdy se zákazník nedostaví k odjezdu, odletu nebo vlastní vinou dojde k vyloučení zákazníka z klubové akce (neúplné nebo neplatné cestovní doklady, celní přestupek, zamlčení skutečného zdravotního stavu, nepřípustné či nebezpečné chování, dostavení se ke klubové akci pod vlivem alkoholu či drog apod.).

5.5. Cizí státní příslušníci se musí předem informovat na vízovou povinnost u zastupitelských zemí, kam cestují.

5.6. Každý zákazník, který uzavřel cestovní smlouvu, je povinen na cestovní smlouvě uvést svůj kontaktní telefon, email a přesnou adresu, kde ho bude moci Snakesub o.s. kdykoliv ze závažných důvodů (jako je např. oznámení o změně času odjezdu, o změně ubytování atd.) zastihnout a kontaktovat, a to i krátce před zahájením čerpání služeb. Snakesub o.s. není zodpovědná za škodu způsobenou zákazníkovi v případě nemožnosti jeho informování o jakýchkoliv změnách, na jím uvedeném kontaktním telefonním čísle nebo adrese určené pro doručení veškerých cestovních dokladů v cestovní smlouvě. Jestliže se zákazník z těchto důvodů nebude moci klubové akce účastnit, bude to považováno za storno klubové akce z jeho strany.

6. Dodatečné změny ze strany zákazníka

Na přání zákazníka lze provést změny v jeho již uzavřené smlouvě (na online přihlášce), pokud je to možné, a to do 30-ti dnů (včetně) před zahájením čerpání služeb uvedených ve smlouvě. V kratší lhůtě jen dle individuální dohody s odpovědným zástupcem Snakesub o.s.

Za změnu jména bude zákazníkovi naúčtován manipulační poplatek 500,- Kč za 1 změnu / objednanou službu.

7. Změna a zrušení smlouvy ze strany Snakesub

7.1. Snakesub o.s. může před zahájením klubové akce odstoupit s okamžitou platností od uzavřené smlouvy nebo po zahájení klubové akce smlouvu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi v těchto případech:
a) Z důvodů porušení smlouvy zákazníkem. Za porušení smlouvy se považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh cesty nebo pobytu, popřípadě hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat, a dále případy, kdy zákazník bude prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek nebo bude slovně napadat zástupce Snakesub o.s. nebo další osoby či se bude vulgárně a hrubě vyjadřovat o společnosti Snakesub o.s. nebo o jejích zástupcích. Zákazníkovi v případě tohoto porušení smlouvy nevzniká nárok na vrácení adekvátní části ceny služeb, které nebyly čerpány a dále je zákazník povinen uhradit Snakesub o.s. náklady spojené se zpáteční dopravou a uhradit event. škodu, která byla zákazníkem způsobena v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle jeho smlouvy. Snakesub o.s. žádá o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené ostatních zákazníků, jakož i ochrana osobnosti pracovníků celé společnosti a doufá, že k těmto postihům nebude nucena přikročit.

b) Do 14-ti dnů před zahájením klubové akce při nenaplnění minimálního počtu osob nutného k realizaci dané klubové akce. Zákazník bude obratem informován a bude mu nabídnuta změna smlouvy.

c) Do 14-ti dnů před termínem zahájení klubové akce, jestliže bude klubová akce zrušen z důvodu, že vzhledem k nově vzniklým okolnostem bude pro Snakesub o.s. ekonomicky neúnosný, protože předpokládané náklady vynaložené na uskutečnění akce výrazně překračují náklady původně plánované. Zákazník bude obratem informován a bude mu nabídnuta změna smlouvy.
d) Bez stanovení lhůty - okamžitě, v důsledku tzv. vyšší moci, t.j. z příčin, kterým Snakesub o.s. či její dodavatelé dílčích služeb nebyli schopni zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí. Snakesub o.s. má však v případě dané situace právo na úhradu dosud poskytnutých služeb. V případě přerušení cesty z důvodu vyšší moci je Snakesub o.s. povinna učinit veškerá opatření k dopravení cestujících zpět . Dodatečné náklady s tím spojené pak nesou obě strany rovným dílem.

7.2. Snakesub o.s. je oprávněna v nezbytných případech provést určité změny jednotlivých služeb oproti dohodnutému obsahu v uzavřené smlouvě. Jsou to např. změny druhu dopravy, leteckých společností, typu letadla či lodi, trasy (včetně mezipřistání), termínu, času a čísla letu, event. programu během klubové akce. Takovéto změny je Snakesub o.s. povinnen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

7.3. Snakesub o.s. neručí za možné zpoždění letadla, autobusu či jiného dopravního prostředku (např. z technických důvodů, nepříznivého počasí, přetížení leteckých koridorů atd.) a nenese odpovědnost za škody s tím spojené. Cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. vzít v úvahu i možnost výraznějšího zpoždění. Stejně tak Snakesub o.s. neručí za přílet zpět do ČR následující den oproti dni plánovanému pokud dojde ke změně času odletu.

7.4. Snakesub o.s. je oprávněna operativně provádět změny programu klubové akce a poskytovaných služeb v jeho průběhu, pokud není možné z vážných důvodů zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. V tomto případě je povinna zabezpečit pokud možno shodné nebo blížící se služby dohodnuté ve smlouvě. V případě, že bude nutné ubytovat zákazníka v jiném hotelu, apartmánu či na jiné lodi než které jsou uvedeny ve smlouvě, a to z důvodu jeho překnihování nebo změny služeb a podmínek, které se vztahují k popisu ubytovací kapacity uvedené v katalogu nebo na internetových stránkách společnosti (což se může stát nejen v případě přihlášení na klubovou akci na poslední chvíli), ubytování se uskuteční v hotelu, apartmánu či lodi stejné nebo vyšší oficiální kategorie. Toto náhradní ubytování může být uskutečněno i na část pobytu. Náhradní ubytování může probíhat i v ubytovacím zařízení, které se nachází v jiném městě v dané destinaci oproti městě uvedenému ve smlouvě. Jakékoliv změny služeb uvedené ve smlouvě (např. změna hotelu, typu pokoje, speciální přání), které bude nutno provést z výše uvedených důvodů, má Snakesub o.s. právo ohlásit až po příletu klienta do místa pobytu, ale i v jeho průběhu. V případě, že Snakesub o.s. zajistí jako náhradní ubytování stejné nebo vyšší oficiální kategorie (bez ohledu na další okolnosti - vzdálenost od moře, vybavení, atd.), jsou další nároky zákazníka vůči Snakesub o.s. vyloučeny.

8. Reklamace

Zákazník má právo na poskytnutí služeb jmenovitě uvedených pro příslušnou klubovou akci. Pokud má zákazník nějakou výhradu nebo reklamaci za poskytnuté služby, je oprávněn tyto služby reklamovat.

8.1. Jelikož každé ubytovací zařízení má několik typů pokojů, které se mohou lišit velikostí, vybavením, výhledem atd., a není možné v katalogu představit všechny typy ubytování jsou veškeré obrázky pokojů v katalogu a dalších informačních materiálech pouze orientační. Obrázky nemusí přesně odpovídat tomu, jak bude vypadat pokoj, kde bude zákazník ubytován, a nemůže to být předmětem reklamace. Součástí katalogu jsou také ilustrační fotografie, které jsou použity pouze pro doplnění vzhledu stránky a nemusejí přesně odpovídat popisu ubytování, pláží, okolí atd.

8.2. Součástí života v prázdninových letoviscích je rušný noční život, který může způsobit i hluk. Každý zákazník musí počítat s tím, že zejména během hlavní sezóny, zde může vznikat intenzivnější hluk, který Snakesub o.s. nemůže ovlivnit. Tento hluk však nesnižuje kvalitu poskytovaných služeb a nemůže být předmětem reklamace.

8.3. V případě důvodné a oprávněné reklamace je Snakesub o.s. povinna odstranit vadu příslušné služby nebo ji doplnit nebo poskytnout službu náhradní, je-li to možné. V opačném případě je Snakesub o.s. povinna poskytnout slevu ze sjednané ceny reklamované služby, kterou pro vady nemohl zákazník vůbec využít.
8.4. U klubových akcí pořádaných Snakesub o.s. jsou první a poslední dny určeny především k zajištění dopravy, transferu a ubytování. Tyto dny nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. Délka pobytu se počítá od chvíle, kdy klient převezme od zástupce Snakesub o.s. potřebné doklady ke  klubové akci (letenky, vouchery, pojištění,apod.). V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat eventuální „zkrácení pobytu".

8.5. V případě zmeškané stravy z důvodu pozdního příletu či časného odletu nelze klientovi poskytnout slevu za nevyčerpané služby.
8.6. Snakesub o.s. nenese zodpovědnost za škody vzniklé nevyčerpáním dohodnutých služeb, pokud k tomuto dojde bez jeho zavinění.

8.7. Reklamační postup: doporučujeme zákazníkovi oznámit případnou reklamaci ihned a neprodleně, nejpozději 1 den po zjištění závady zástupci Snakesub o.s., popřípadě vedoucímu provozovny poskytující své služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi v místě konání klubové akce tak, aby mohla být co nejdříve sjednána náprava poukázané závady. V případě, že se oznámený nedostatek nepodaří odstranit, sepíše zákazník se zástupcem Snakesub o.s. písemný protokol o reklamaci. Zákazník odpovídá za čitelnost a pravdivost uvedených údajů v reklamačním protokolu potřebných pro identifikaci zákazníka. Zákazník je povinen při výskytu závad spolupracovat na minimalizování a zabránění škod. Opomene-li zákazník z vlastní viny na závadu poukázat, zcela zaniká nárok zákazníka na slevu nebo náhradu všech později vzniklých škod, které by při včasném ohlášení nevznikly. Stejně tak nemá zákazník nárok na slevu v případě, že oznámí reklamaci se zpožděním nebo až na konci pobytu, a tudíž nebude možno včas sjednat nápravu. Kopii reklamačního protokolu sepsaného se zástupcem Snakesub o.s. popřípadě s vedoucím provozovny poskytující své služby nebo jiným odpovědným pracovníkem v místě konání klubové akce může klient nechat přímo u delegáta nebo zaslat doporučeným dopisem nebo donést osobně do sídla Snakesub o.s.. Zákazník uplatňuje své právo bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení klubové akce, jinak právo zaniká. Reklamaci provádí osoba, která odeslala online přihlášku na klubovou akci nebo její zplnomocnění zástupce, přičemž plná moc nemusí být ověřena notářem. Snakesub o.s. ručí i za úroveň a cenu služeb u těch akcí, které si zákazník objedná při zaknihování zájezdu. Za úroveň a cenu cizích služeb zakoupených u delegáta partnerské cestovní kanceláře nebo jiné cestovní kanceláře Snakesub o.s. neručí. nakesub o.s. je povinna sdělit svoje stanovisko k reklamaci do 30-ti dnů od jejího doručení.

9. Pojištění

V cenách zájezdu Snakesub o.s je zahrnuto:

9.1. Základní cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu, není-li uvedeno jinak. Při případném pojištění zákazníka vzniká smluvní vztah mezi ním a pojišťovnou, Snakesub o.s. je pouze zprostředkovatelem. Pokud dojde k pojistné události, zákazník ji bude řešit přímo s pojišťovnou.

V případě zrušení klubové akce není možné částku uhrazenou za sjednané cestovní pojištění vrátit. Všem zákazníkům doporučujeme sjednání cestovního pojištění na celou dobu klubové akce s případným rozšířením na plánované sportovní aktivity.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla uvedené v této  smlouvě zpracovala Snakesub o.s. a Snakesub s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.. Tento souhlas uděluje až do doby jeho písemného odvolání. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných Snakesub o.s. a Snakesub s.r.o. k marketingovým účelům a akviziční činnosti. Tento souhlas se zpracováním údajů se vztahuje rovněž na všechny další nabyvatele či zpracovatele těchto dat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Snakesub s.r.o.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré údaje a informace o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu či na internetových stránkách společnosti Snakesub o.s. odpovídají informacím známým v době jejich tvorby. Údaje týkající se způsobu stravování (zejména forma stravování - rozsah, doba podávání, místo), doplňkových služeb ubytovacích zařízení (fitness, bazény, apod.) popsané v katalogu se mohou během sezóny měnit. Změny jsou vyhrazeny.

11.2. Nedílnou součástí těchto všeobecných smluvních podmínek jsou také všeobecné informace, které naleznete v aktuálním katalogu či internetových stránkách společnosti Snakesub, obsahujícím Vámi objednané služby včetně veškerých detailů. Každý zákazník je povinen tyto všeobecné informace prostudovat před zakoupením klubové akce. Podpisem smlouvy zákazník potvrzuje, že mu jsou „Všeobecné smluvní podmínky" známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá, a to jménem všech uvedených osob na jeho cestovní smlouvě, které ho k jejich přihlášení a účasti zmocnili.

11.3. Případné spory se budou řešit dle platných právních norem České republiky.