Půjčovní řád

 

PŮJČOVNÍ ŘÁD

1. Nájemce používá předmět nájmu (sportovní výzbroj a výstroj), jejíž převzetí potvrdil svým podpisem na příslušné nájemní smlouvě na smluvenou dobu.

2. Podmínkou pro uzavření smlouvy je nutno předložit dva platné doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas či rodný list, a pokud to povaha předmětu vyžaduje, předloží i doklad opravňujícího k potápění na volné vodě) a složení jistiny (vratné zálohy). Jistina bude složena v hotovosti. Od složení jistiny jsou osvobozeni členové Klubu potápěčů SNAKESUB, s.r.o.

3. Půjčovné je splatné při převzetí předmětu nájmu. V případě, že se předmět nájmu půjčuje na více dní, je nájemné splatné po vrácení.

4. Při překročení smluvené doby se zavazuje nájemce zaplatit smluvenou cenu půjčovného za jím převzatou výzbroj za každý započatý den prodlení ve výši dvojnásobku sjednané sazby.

5. V případě, že nájemce nevrátí předmět nájmu do 10 – ti dnů od posledního dne vypůjčení, je pronajímatel oprávněn použít jistiny (záloha) k úhradě této sportovní výzbroje.

6. Při ztrátě nebo odcizení převzaté sportovní výzbroje uhradí nájemce maloobchodní cenu předmětu pronájmu. Pořizovací ceny jsou uvedeny na účtence.

7. Pronajímatel má právo použít jistiny na úhradu jemu vzniklé škody, jakož i na úhradu dalších pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci např. servis.

8. Předmět nájmu je nutno vrátit čistý a nepoškozený.

9. Nájemce je povinen při převzetí překontrolovat vypůjčené zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.