Všeobecné obchodní podmínky vydané dle § 273 odst. l, z. č. 5l3/l99l Sb.


čl. 1.  Úvodní ustanovení
1.1.  Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi klientem a dodavatelem Snakesub s.r.o. škola potápění.
1.2.  Smluvní vztah mezi klientem a dodavatelem vzniká na základě písemné nebo elektronické přihlášky.
1.3.  Sjednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

čl. 2.  Předmět plnění

2.1.  Předmětem plnění je výuka kurzů přístrojového potápění a freedivingu pro veřejnost vyhlášených dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky = vyplnění a odeslání online přihlášky /dále jen výuka/. Výuka se skládá z výukových modulů, přičemž jeden vyučovací modul má délku 90 minut.
2.2.  Dodavatel se zavazuje ke splnění všech jím uveřejněných podmínek výuky. Tím se rozumí všechny podmínky výuky uvedené na webových stránkách www.snakesub.cz nebo vyhlášené dodavatelem skrze reklamní prostředky. Dodavatel se zároveň zavazuje dostát všem svým závazkům, vyplývajícím z těchto VOP.

čl. 3.  Termín a způsob předání výuky
3.1.  Dodavatel je povinen zajistit objednanou výuku v ujednaném termínu, v prostorách k výuce způsobilým. Objednanou výukou se rozumí dodavatelem otevřený a klientem objednaný kurz v celém jeho rozsahu.
3.2.  Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Klient bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
3.3.  Odmítne-li klient bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít (nastoupit) výuku, považuje se tato výuka za splněnou a dodavateli vzniká právo na úhradu výuky dle čl. IV.1. VOP. Klientovi vzniká povinnost tuto výuku uhradit.

čl. 4.  Cena

4.1.  Podkladem pro smluvní cenu je ceník kurzů dodavatele pro veřejnost. Ceník s popisem kurzu je uveden na webových stránkách www.snakesub.cz v menu " kurzy" příslušné pobočky, kam se klient přihlásil, přihlašuje nebo chce přihlásit. Ceník je zároveň vždy k dispozici u provozovatele příslušné provozovny a lze jej na vyžádání klienta poslat elektronicky nebo v listinné podobě. V ceně kurzu je přesný počet vyučovacích modulů a ponorů, který je specifikován v podrobném popisu kurzu na webových stránkách www.snakesub.cz/kurzy. Opakovaná závěrečná teoretická zkouška - 300Kč. Ponory nad rámec kurzu 500Kč + případné půjčovné výstroje na 1 den.

čl.5.  Kurzovné
5.1.  Částka splatná za provedení výukového kurzu dodavatelem se nazývá kurzovné. Uhrazené kurzovné je nevratné.
5.2.  Výjimku z podmínek uvedených v čl. V.1. VOP tvoří uznaná reklamace.
5.3.  Klient může odstoupit od objednávky bez udání důvodů, vrácení kurzovného se řídí dle storno podmínek.

čl. 6.  Platební podmínky
6.1.  Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku objednání výuky. Pokud není výslovně stanoveno dodavatelem jinak, uskutečňují se platby na prvním vyučovacím modulu příslušného kurzu.
6.2.  Podkladem k úhradě ceny výuky je daňový doklad vystavený dodavatelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.

čl. 7.  Reklamace
7.1.  Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
7.2.  Pokud uzná dodavatel reklamaci klienta za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu. V tomto případě má klient nárok na výměnu lektora, případně na náhradní lekci či slevu z výuky. Reklamace musí být vyřízena do 1 měsíce.

čl. 8.  Lhůta k uplatnění reklamace
8.1.  Klient je povinen uplatnit nároky z vad kvality výuky u dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 5 pracovních dní ode dne převzetí prvních 2 výukových modulů. Takovými vadami výuky se rozumí prokazatelně nedostatečná kvalitativní způsobilost instruktora, pověřeného dodavatelem k vedení příslušného kurzu a k předání výuky.
8.2.  Lhůta k uplatnění reklamace na vady vyplývající z nedodržení podmínek uvedených v čl. III.1. je 5 pracovních dnů ode dne převzetí každého uskutečněného výukového modulu.
8.3.  Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, jsou-li uplatněny opožděně, nelze uplatnit.

čl.9. Stornopoplatky
9.1. Nenastoupí-li klient do kurzu do 6 měsíců (pokud není ujednáno jinak) od data zaslání online přihlášky, kurz je stornován a stornovací poplatky se rovnají 100% ze zaplaceného kurzovného. 
9.2. Pokud klient odstoupí od smlouvy, stornovací poplatky jsou 100% z kurzovného.
9.3. Pokud klient se ze závažných zdravotních problémů nesmí (nemůže) potápět, je nutné o této skutečnosti doložit lékařské potvrzení. Stornovací poplatky se v této situaci rovnají 20% z kurzovného.
9.4. Je-li uhrazena pouze záloha a klient odstoupí od smlouvy, je klient povinen doplatit zbylou část kurzovného (tím uhradit stornovací poplatky).
9. 5 Nedokonči-li klient kurz do třech měsíců od zahájení kurzu je celý kurz stornován. Výše storno poplatku je 100% z ceny kurzovného. Pro dokončení kurzu je nutné uhradit adekvátní část, kterou klient nedokončil.

čl.10 Zproštění odpovědnosti a lékařský dotazník

10.1. Odsouhlasením těchto VOP klient souhlasí, že ani IANTD ani instruktor ani žádný se zaměstnanců nemohou být voláni k zodpovědnosti za jakékoli zranění nebo smrt či jiné škody v průběhu kurzu. Klient souhlasí, že se nebude domáhat žádných nároků ani nepovede soudní spor v souvislosti s účastí v kurzech potápění.

10.2. Klient odsouhlasením VOP prohlašuje, že je zcela zdráv a zdravotně způsobilý k absolvování kurzu. Pokud si je vědom zdravotního problému, doloží potvrzení od lékaře, že je schopen vzhledem ke svému zdrav. stavu potápěčský, freedivingový kurz absolvovat.

čl. 11.  Závěrečná ustanovení
11.1.  Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 5l3/l99l Sb..
11.2.  Znění těchto obchodních podmínek je pro strany ve smluvním vztahu závazné.
11.3.  Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto obchodní podmínky považují od 1. ledna 2011 za Všeobecné obchodní podmínky Snakesub s.r.o. školy potápění v kurzech pro veřejnost v našich  provozovnách.

Aktualizováno dne 20.9.2012